Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego z siedzibą przy ul. Borowskiej 213, 50-556 Wrocław, (dalej „Administrator”) reprezentowany przez Dyrektora Szpitala.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może się kontaktować pod adresem e-mail: iod@usk.wroc.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, do celów profilaktyki zdrowotnej, bądź w innych celach, na które Pani/Pan wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. np. na cele dydaktyczne lub na cele związane z udziałem w określonych badaniach klinicznych.
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. W ramach prowadzonej działalności leczniczej Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe dotyczące stanu zdrowia w celach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane Pani/Pana dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa.
 6. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odbiorcom.
 7. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 8. Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W celach, na które Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na ich przetwarzanie, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania i uzupełniania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.
 10. Jeżeli Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Podanie Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych przez Administratora jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
 12. Administrator nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, które polega na wykorzystaniu Pani/Pana danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, itp.
Dołącz do nas!